Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: ‚GDPR‘) je Peter Weis – idea3D, IČO: 52251675, so sídlom Klačno 4988/19, 034 01 Ružomberok (ďalej len: ‚správca‘).
 • Kontaktné údaje správcu sú: email: [email protected], telefón: +421 948 974 200,
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov pre fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva tieto údaje, ktoré ste mu poskytol / a:

 • Meno a priezvisko
 • E-mail
 • Telefón

III. Zákonné dôvody a účely spracovania osobných údajov

Meno, priezvisko, E-mail a  Telefón získavame na účely odpovede na Váš dotaz a komunikáciu s Vami.

IV. Doba uchovávania údajov

Vyššie uvedené osobné údaje sú uchovávané v mojej e-mailovej schránke, spravidla ich mažem po 1 roku, keď ukončíme našu komunikáciu.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje žiadnej tretej strane.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ak chcete vykonať výmaz, kontaktujte ma e-mailom na [email protected]

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov najmä spracovateľskou zmluvou a dohodou o mlčanlivosti.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím možnosti‚ súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov v kontaktnom formulári‘ a odoslaním dotazu.
 • Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.
 • Ak máte ďalšie otázky k ochrane osobných údajov, kontaktujte ma prosím e-mailom na [email protected]

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.2.2019.